12, మే 2015, మంగళవారం

ఎంతటి ప్రేమను కురిపించేవో...

 ఉల్లమునందెల్లెడల స్మృతులు సువర్ణ శోభిత సుమదళములై విరిసి  పరిమళభరితమొనరించె!  

1 వ్యాఖ్య: