22, ఫిబ్రవరి 2012, బుధవారం

రంగు రూపు వేరైనా

                    ఎంత అందంగా ఉన్నాయో కదా!