19, ఫిబ్రవరి 2013, మంగళవారం

నిన్నలేని అందమేదో

                     నిదురలేచెనెందుకో.... ఇన్నాళ్ళీ శోభలన్నీ ఎచటదాగెనో2/16/13 

8, ఫిబ్రవరి 2013, శుక్రవారం

నా తోడు నీవై ఉంటే నీ నీడ నేనే నంటి

ఈ జంట కంటే వేరే లేదు లేదంటి