28, అక్టోబర్ 2011, శుక్రవారం

25, అక్టోబర్ 2011, మంగళవారం

12, అక్టోబర్ 2011, బుధవారం

11, అక్టోబర్ 2011, మంగళవారం

వశిష్టా నదీ తీరం

           

హైలెస్సా హైలెస్సా