17, నవంబర్ 2014, సోమవారం

రాయడేడని రాదారి నడిగితే...

  
"చెప్తాను రా"రమ్మంటూ...

 "నీడకు తెలియనిదా జాడ?" పరిహసించింది గడుసరి. 

Pine Lake Golf Course