1, ఏప్రిల్ 2014, మంగళవారం

ముత్యమంత పసుపు ముఖమెంతో ఛాయ

అంటే నాలా ఇలా మొహానికి పూసుకోమని అర్ధం 
అలా ఒళ్ళంతా పులుముకోమని కాదు!First daffodils in our garden