19, ఏప్రిల్ 2012, గురువారం

ఓ మేఘం చల్లగాలితో ప్రేమలో పడిందోచ్

           అది చినుకై కురిసి వసంతమై విరిసింది...