6, మార్చి 2012, మంగళవారం

లలితప్రియకుసుమం

                              పిందెగా మారిన వైనం, ఎంత ఆశర్యమో కదా!