20, డిసెంబర్ 2011, మంగళవారం

పేరు చూసి మోసపోయేరు...ఒట్టి నీళ్ళే

Brandywine Falls  Provincial Park, British Columbia, Canada     

16, డిసెంబర్ 2011, శుక్రవారం

13, డిసెంబర్ 2011, మంగళవారం

3, డిసెంబర్ 2011, శనివారం

తోటతో ముచ్చట్లాడుతున్న తోయము


Butchart Gardens, Canada

1, డిసెంబర్ 2011, గురువారం