23, జూన్ 2012, శనివారం

నీవు లేని నేను లేను

 

          నేను లేక నీవు లేవు

         నేనే నువ్వు నువ్వే నేను
         నేను నువ్వు నువ్వు నేను లేనిచో ఈ జగమే లేదు...

19, జూన్ 2012, మంగళవారం

పలుకే బంగారమాయనా...

                 సూరీడు కడలి కబుర్లు చెప్పుకున్నట్లున్నారు.....

17, జూన్ 2012, ఆదివారం

14, జూన్ 2012, గురువారం

ఆరోగ్యానికి నడక

                    పత్రికలో ఈ వ్యాసం చదివినప్పటినుండీ ఎగరడం మాని నడవడం మొదలెట్టా...
Myrtle Beach, SC

10, జూన్ 2012, ఆదివారం

చుక్కల్లే తోచావే

                          ఎన్నెల్లే కాచావే...ఏడ బోయావే 

 Myrtle Beach SC