20, జూన్ 2016, సోమవారం

ఎంత వారు గానీ...

                              చందమామని చూడాలన్న సరదా చిన్నపిల్లలకే కాదన్నమాట 

James Buchanan Duke