31, జులై 2012, మంగళవారం

ఏడేడు జన్మలూ..

మధురానుభూతిని పూరేకుగా మార్చి 
రేకులన్నీ ప్రోగుచేసి పూవుగా నమర్చి  
ఏడాది కాలాన్ని గుచ్చంగా అలంకరించి 
 ప్రేమగా అందించిన ఈ బహుమతికన్నా విలువైనదేదైనా వుంటుందా!
ఈ ప్రేమ పరిమళం మనసంతా ఆవరించగా ఏడేడు జన్మలూ నీవెంటే నేనడవనా..
24, జులై 2012, మంగళవారం

నీ సన్నిధిలో

                     ఈ పువ్వులు సైతం ఎలా నవ్వులు రువ్వుతున్నాయో చూడు...
మూడేళ్ళ నీరీక్షణ తరువాత మా పెరట్లో పూసిన సిరి మల్లెలు.

4, జులై 2012, బుధవారం