9, మే 2013, గురువారం

మీరేమన్నారేమిటి?

                                  ఇలా తెల్ల మొహం వేసింది.


అజేలియా