29, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

కారులో షికారు కెళ్ళే

దోర నగవుల అందగాడా 
నీట తడిసిన ఇసుక బాటకు ఎలా వస్తివో చెప్పగలవా 
మాపటేళ అలల చెంతకు పోదమని మన ఊసులాయే
తలచినంతనే కలల తీరపు దారి ఏలా తెలిసెనో 
కారులో షికారు కెళ్ళే దోర నగవుల అందగాడా 
నీట తడిసిన ఇసుక బాటకు ఎలా వస్తివో చెప్పగలవా

Pismo Beach, CA

8, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

చూపు సోకినంతనే

ఎదను దాగిన కలలేవో  
తలపుల ఒరవడిలో ఓలలాడెనేలనో!2, అక్టోబర్ 2013, బుధవారం

ఈనాటి ఈ బంధమేనాటిదో...


 

     కోటయ్య తోట