31, అక్టోబర్ 2012, బుధవారం

నీలమేఘశ్యాముని చేర

పుడమి పసిడి చీర కట్టి ముస్తాబైన వేళ..
Salt Lake City, Utah

7, అక్టోబర్ 2012, ఆదివారం

నీ చిరునవ్వు...

       దుఃఖ౦ నా మనసుకు ముసుగేసిందేమో...
       చీకట్లు ముసురుకున్నాయ్!
       వెలుతురు కోసం దీపాలమర్చాను
       వేయి దీపాలు చేయలేని పని...
       ఒక్క నీ చిరునవ్వుకే సాధ్యమని ఆలస్యంగా కనుగొన్నాను!


    న్యూజెర్సి