20, సెప్టెంబర్ 2013, శుక్రవారం

ఇదిగో ఏమోయ్ నిన్నే...

ఐదు గంటలకే బీచ్ దగ్గరుంటానన్న విషయం నేనే౦ మరచిపోలేదు ఏదో కొంచెం పనుండి...


          ఆలస్య౦గా వచ్చానని ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా కోపంగా వెళ్ళిపోతుంది. మీరైనా కొంచెం చెప్పండి. 


చీరాల 

9, సెప్టెంబర్ 2013, సోమవారం

నైరాశ్యపు లోగిలిలో

మనుగడ సాగించలేక మరలి పోతావనుకున్నాను 
 కుసుమించిన సుమాన్ని గాంచి సంభ్రమాశ్చర్యాలతో మురిసిపోతున్నాను!


Myrtle Beach, NC