14, జనవరి 2014, మంగళవారం

ఈవేళ మా ఊరు

                                  ఏ కబురు విన్నదో, ఎంత వగచిందో పాపం!